St. Jørgen Hospital

St. Jørgen Hospital ligger som en stille, idyllisk oase, litt i utkanten av bykjernen. Det er en stor plass som er omgitt av grønnmalte bygninger, og i midten står et tuntre som blomstrer om våren.

St. Jørgen Hospital med kirken til høyre. (Foto: May Lis Ruus)

Nå er det et museum som forteller om sykdommen og dens historie i Norge, om livet på hospitalet og de berømte norske bidragene til lepraforskningen, men en gang var dette dødens port.

Spedalsk tigger i middelalderen
(Etter tavle fra middelalderen, Nationalmuseet i København)

Spillsyke ble betraktet som levende døde. Det ble holdt sjelemesse for dem som enten med tvang ble sendt hit, eller som fikk beskjed om å si godenetter til familie og venner og begi seg til Spitalen. Når de kom inn hit, var livet deres slik de kjente det, over for alltid.

De syke som med sitt utseende kunne vekke ubehagelige fornemmelser hos forbipasserende, fikk ikke lov til å forlate Hospitalets grenser. Men de som ikke var vansiret av sykdommen, fikk lov til å gå utenfor hospitalets område. Da måtte de gå med klær som viste at de var spillsyke, og de måtte ringe med en bjelle som varslet byens borgere om deres tilstedeværelse. De ble sett på med avsky og medlidenhet. Før de fikk egen kirke, måtte de holde seg bakerst i kirkene, ofte adskilt fra allmuen med en svalgang.

«Ikke må spedalsk folk bli i staden, men føres til St Jørgens hospital av borgermesteren (eller en annen person) med all sitt gods.»

Kong Hans, i Stadsrett 1443

Historikk

I Europa var sykdommen på sitt høydepunkt på 1200-tallet. Allerede i Gulatingsloven og Borgartingsloven i vikingtid ble ‘spillsyke’ nevnt. De var unntatt leidang (militærtjeneste) og de kunne ikke gifte seg.

Det meste man vet om spedalskhetens historie i Norge, er knyttet til Bergen. Sykdommen var sterkt utbredd på Vestlandet på grunn av det omfattende samkvemmet med utlendinger i forbindelse med vikingtokter og handelsvirksomhet.

St. Jørgen ble trolig opprettet som hospital av Nonneseter kloster på begynnelsen av 1400-tallet. Som spedalskhospital ble det antagelig tatt i bruk rundt 1545. Også Katarinahospitalet var spedalskhospital allerede i 1277. I senmiddelalderen døde sykdommen ut de fleste steder i Norge, og spedalskhospitalene ble nedlagt.

Men i Bergen og langs kysten opp til Nord-Norge avtok ikke sykdommen. Årsakene var uklare. Man trodde det kunne komme av det fuktige været eller all torskeleveren som ble spist i disse områdene.

Da den katolske kirken ble erstattet med den lutherske, overtok myndighetene driften av St. Jørgen. Noe av driften ble besørget av almisser fra borgere og tilreisende, og det fantes en almissekasse utenfor porten som gikk ut mot byens hovedinnfartsåre. I tillegg måtte nok de som var friske nok, ut og tigge. men det finnes også eksempler på at hanseater testamenterte gaver til St. Jørgen og Katatrinahospitalet.

Modell av Bergen ca. 1665 som står på Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger.
Foto: May Lis Ruus

Bygningen

Bygningene som står i dag er fra begynnelsen av 1700-tallet. Før den tid finnes det få kilder til hvordan bygningene var og hvordan de som bodde her, levde. Sannsynligvis besto sykehuset av mange små bygninger til pasientene, og egne bygninger til administrasjonen og de ansatte.

Forholdene på hospitalene var dårlige. Det var nok mer et rent oppbevaringssted og et isolat enn noen behandlingsinstitusjon.

Et av sykerommene på St. Jørgen. (Foto: May Lis Ruus)

Siden St. Jørgen hadde få inntekter, fikk kun spedalske lov til å bo der. Borgermestre og råd bestemte i 1577 at det skulle opprettes et fattighus nær Domkirken.

Den nåværende kirken ble oppført i 1706, og var ikke slik den er nå, forbundet til hovedbygningen. Hovedbygningen i to etasjer ble bygget i 1754 med 40 små dobbeltrom for spedalske og 16 enkeltrom for ikke-spedalske, kalt Friskestuen.

På altertavlen i kirken står følgende:

Mit Synde-Offer, Jesu Blod, Jeg her ved Herrens Alter-Fod 
Til Legedom vil samle op, For min spedalske Sjel og Krop.

St. Jørgen kirkes altertavle (Foto: May Lis Ruus)

I siste stadium påførte sykdommen pasientene store lidelser. (Fra «Atlas colorié de spedalskhet» av Johan Ludvig Losting)

Spedalskhet

Spedalskhet synes å ha eksistert helt fra oldtiden, og er nevt i Bibelen. Men i Bibelens bruk av det greske ordet ”lepra” lå også en rekke andre hudsykdommer som for eksempel psoriasis og skabb.

Sykdommen spredde seg fra Midtøsten via handelsveiene og særlig med korstogene til Europa. Til Norge kom den antagelig med vikingene fra England.

Lepra smitter vanligvis gjennom dråpesmitte, men det er også til en viss grad arvelig. Smittekilden er ubehandlede pasienter med den lepromatøse formen av sykdommen.

Et fellestrekk hos alle pasienter er at symptomer og sykdomstegn fra hud og/eller perifere nerver dominerer.

Et annet ord for spedaskhet var ‘spillsyke’ og de spedalske omtales som ‘spillte’.


Ikke skilsmissegrunn

I Gulatingsloven (lov på Vestlandet fra 900-1000-tallet) var det regler rundt spedalskhet: «Det kann skilja festermålet, at det kjem spillsykje på eit av dei to». Også senere lover opprettholdt denne regelen.

Spedalskhet var ikke direkte skilsmissegrunn i Christian Vs lov av 1687.

«Dersom Husbond, eller Hustru, falde i nogen besmittelig Syge, som Spedalskhed, eller deslige, da bør de ikke derfor at skillis ad, men lide det taalmodelig, som et Kaars, dennem er paalagt; Dog er det i sig selv Christeligt, at den, som med slig Sygdom er belat, ikke begærer at besmitte den anden.»

Men dersom enten mannen eller konen allerede hadde spedalskhet før de kom sammen i ekteskap, og den andre ble smittet, hadde den som var blitt «bedratt» lov til å skille seg.

Så dersom den spedalske holdt hemmelig at han eller hun var smittet, fikk den andre lov til å oppheve den bindende trolovelsen eller skille seg. Men dersom man ble rammet av sykdommen etter inngått trolovelse, skulle man avsette en tid hvor man søkte råd. Hvis den syke ikke kunne hjelpes, kunne trolovelsen oppheves dersom de ønsket det.

I Absalons dagbok 19. mars 1565 kan vi lese en rørende historie om Jon som ble dømt til å flytte inn på Spitalet.

Jon, Elzebe messemagers sønn, ble på rådhuset dømt til å gi seg hen inn i Spitalen fordi han var spilt. Etter å ha beskikket sitt hus og bedt sine venner godenetter, fulgte hans kone Genitte ham på veien.

Da de var kommet et stykke og inn på Allehelgens kirkegård, ba han til Gud: «O Gud, kan dette skje deg til ære og meg til gavn, la meg aldri komme på det hospitalet slik at mine små fattige barn ikke skal høre ille om meg”

Absalon skriver at bønnen ble hørt, for mens hustruen holdt Jon under armene, ség han saktmodig mot jorden og døde. Han ble brakt hjem til gården, og 20. mars ble han ført til kirkegården og begravet.


Fakta og fiksjon

I Nattmannens datter besøker Lucie hospitalet flere ganger.

I serien har jeg løselig tatt utgangspunkt i hvordan det ser ut nå, siden det er lite dokumentasjon på hvordan det opprinnelig så ut på Hospitalet.

Tiden til å gjøre research har jeg vært raus med siden jeg har ligget godt an skrivemessig. Men det er hele veien mange små og store valg å ta, og i tilfellet med St. Jørgen hadde jeg to valg; dikte opp omgivelsene, eller ta utgangspunkt i nåværende byggemasse og anta at det var noenlunde bygget opp igjen etter 1702-brannen. Jeg valgte det siste. Det var nok neppe en stor hovedbygning på to etasjer på det opprinnelige hospitalet, men allerede i senmiddelalderen fantes det bygninger på to etasjer med et stort fellesrom og gallerier med smårom, så det kunne ha vært slik på St. Jørgen også før 1700-tallet.

Det meste av det som er skrevet om sykdommen er funnet i historiske kilder.


Kilder: Den store trebyen (Eide forlag) • Statsarkivet  • Bymuseet • BergenskartetSt. Jørgen kirkeAbsalon Pederssøn Beyers dagbok (år 1565) • Store norske leksikonChristian Vs lov av 1687NRK Fylkesleksikon • Bilder fra Wikipedia, museum-psyk.dk 

Tekst: May Lis Ruus 2012

Stadsporten på 1600–1700-tallet

Bergen var en av de viktigste byene i Norden og en stor handelsby som måtte beskyttes.

I tider med krig og uro hadde Bergens beliggenhet naturlige forsvarsverker. Bak lå fjellene og foran lå sjøen. Festningsverkene på Bergenhus og Sverresborg på østsiden av Vågen sørget for å beskytte byen mot angrep derfra, og på vestsiden ble Frederiksberg festning bygget på Nordnes. På 1600-tallet ble det gamle middelalderborganlegget på Holmen, Bergenhus, bygget om til en moderne festning.

Men langs landeveien var det et sårbart punkt; hovedinnfartsåren sørfra, inn til byen.

Det var urolige tider, med religionskriger i Europa. Selv om Bergen var Norges største by, lå den ikke i sentrum for stridighetene, og derfor var det heller ikke behov for store festningsverk.

Rundt 1627 ble det arbeidet med skanser «i Marken», jordvoller som skulle beskytte byen fra angrep fra sør.

Arbeidet med byporten ble påbegynt i 1628 av lensherre Oluf Parsberg. Han klarte ikke å fullføre Stadsporten, og det var etterfølgeren Henrik Thott som bygget den ferdig i 1645-46.

Skansene på begge sider av porten ble forsterket, og Thott fikk laget en vollgrav med en gangbro over, som kunne trekkes opp om nødvendig. I annen etasje, over den rundbuete hvelvingen, innrettet han en vaktstue.

Stadsporten 1646: Rekonstruksjonsskisse av arkitekt Peter Andreas Blix, datert 12. april 1893. (Fra arkivet til Fortidsminneforeningen, Bergen og Hordaland avd.)

Stadsporten har flere likhetstrekk med flere av portene i København. Men Stadsporten var aldri utsatt for fiendtlig angrep. En kanonkule skal ha falt gjennom taket under Slaget på Vågen 2. august 1665, men noe angrep var det ikke.

Det var heller ikke sannsynlig at noe angrep ville komme denne veien. Det var via sjøveien at fiender kunne angripe, derfor ble det lagt mer vekt på oppgradering og bygging av nye skanser på hver side av Vågen, på Bergenhus og på Nordnes.

Forfall

Allerede på begynnelsen av 1700-tallet var Stadsporten begynt å forfalle.

I 1740 var den i så dårlig forfatning at den var en risiko for bøndene og byborgerne som passerte den til og fra byen. Den gamle trebroen som kunne trekkes opp ble fjernet og erstattet av en murt bro. På begge sider av denne ble det anlagt murte brystvern, og jordvollene og vollgraven ble fjernet.

Fanabønder på vei inn til byen. Av Johan Georg Müller 1769

Redningen

Helgelendingen Lauritz Holte Nicolaysen ble Stadsportens redningsmann. Han bekostet istandsetting av bygningen i 1791-1793. Nå ble også byens arkiv plassert her. Frem til da hadde byens arkiv blitt oppbevart privat hos byens Stadshauptmenn, og mye hadde forsvunnet under slike forhold.

Da Stadsporten ble tatt i bruk som arkivlokale i 1793, omfattet byens arkiver vesentlig 1700- tallsmateriale på grunn av branner. Stadsporten egnet seg godt til å oppbevare byens arkiver i, for bygningen lå utenfor bykjernen og var dermed mindre utsatt for flammenes rov.

De Eligerede Menn ville minne Nicolaysen for hans innsats, og de fikk laget en minnetavle som ble hengt opp i arkivlokalene i Stadsporten.

«Den værdige Borger, forhen værende Stadshauptmann S.T.Hr. Major Lauritz H. Nicolaysen, Derudi Aaret 1792 paa Egen Bekostning har repareret denne forfaldne Stadsport, tillige inrettet disse tvende Værelser, til bestandige Archiver for Stiftet og Byen, og derved udmærket sig, som den første av Byens formuende Borgere der frivillig har ydet til Byens Nytte, Ham opsættes dette Æreminde, af Borgerskabets Repræsentantere,
G.I Cappe. I.D.Stalbom. F.L. Konow. C. Jordan. H.Tank. C.Meltzer. K.Holtermann. T.Ericksen..»

Tavlen hang i Stadsporten fram til den ble tatt hånd om av Bergen Byarkiv. Den henger nå på lesesalen i Byarkivet.

Stadsporten 1700-tallet. Utsnitt av kart som henger på Kulturhistoriske samlinger i Bergen. (Foto: May Lis Ruus)

Kilder: «Stadsporten – Norges eneste byport» av Christopher John Harris, Statsarkivet, Wikipedia